Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


Ogłoszenie Wójta Gminy

26/11/2019, dodał: Lucyna Stożek czytano: 127 razy

Mszana Dolna, 26.11.2019
 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 630),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka oraz Lubomierz, sporządzanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwał:

 • Nr V/68/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka zmienionej uchwałą Nr VIII/123/19 z dnia 31 maja 2019 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka – zmiana w obrębie części działki ewid. nr 1610 w Olszówce,
 • Nr VIII/125/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz – zmiana w obrębie części działki ewid. nr 1968 w Lubomierz,

które odbędzie się
w dniach od 3 grudnia do 3 stycznia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Wójt Gminy Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. +48 183310009, mail: gmina@mszana.pl
 3. Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
 5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, przez tel. +48 512263577, mail: iod@mszana.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,305465,rodo.html oraz w siedzibie Administratora: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.

 

Mszana Dolna, 26.11.2019
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 630),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka oraz Lubomierz, sporządzanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwał:

 • Nr V/68/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka zmienionej uchwałą Nr VIII/123/19 z dnia 31 maja 2019 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka – zmiana w obrębie części działki ewid. nr 1610 w Olszówce,
 • Nr VIII/125/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz – zmiana w obrębie części działki ewid. nr 1968 w Lubomierz,

które odbędzie się
w dniach od 3 grudnia do 3 stycznia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu

 

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Wójt Gminy Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. +48 183310009, mail: gmina@mszana.pl
 3. Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
 5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, przez tel. +48 512263577, mail: iod@mszana.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,305465,rodo.html oraz w siedzibie Administratora: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.