Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejGminny ośrodek pomocy społecznejrodostrategiaRewitalizacja na lataOZEwybory 2018Zajęcia na orlikach - informacjeProfil zaufanyznpWymień piecPowietrzegospodarka odpadami po nowemuceidgOgłoszenia Wójtaostrzezenia meteoPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaObrona cywilnae-urzadinteraktywna mapaKarta dużej rodzinyBarszcz SosnowskiegoWolni od azbestu - informacjeLokalna Grupa DziałaniaSolaryGaleria zdjęćJustyna KowalczykStop przemocyMonitoring powietrzaAktywuj e-bokMikroporadywiarygodna firma

Związek Nauczycielstwa Polskiego


                                

 

Bieżąca działalność związkowa
LIPIEC 2018r. - pobierz

 

......................................................................................................................

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego
w związku z wejściem w życie RODO

- pobierz

 

..................................................................................................

PROPOZYCJA WYCIECZKI

tutaj

 

..................................................................................................

Bieżąca działalność związkowa

MARZEC - MAJ 2018 r.

POBIERZ
 

..................................................................................................

Bieżąca działalność związkowa

MARZEC - KWIECIEŃ 2018 r.

– informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP

 

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli publicznych

Przypominamy o nadchodzącym terminie opiniowania przez zakładowe organizacje związkowe arkuszy organizacji szkół i przedszkoli publicznych na następny rok szkolny. Zgodnie z nowelizowanym obecnie rozporządzeniem MEN, na wydanie opinii organizacja związkowa będzie miała 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza. Arkusze przedłożone przez dyrektorów szkół i przedszkoli powinny zostać zaopiniowane do 19 kwietnia 2018r.

Od bieżącego roku szkolnego rozszerza się zakres obowiązkowych danych umieszczanych w arkuszach – w szczególności o dane osobowe nauczycieli (ich imiona i nazwiska), co oznacza, że nie będzie już konieczności dodatkowego wnioskowania o takie dane. W załączeniu przesyłamy opracowane przez ZNP formularze pomocnicze do analizy arkuszaszkoły, przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi – zaktualizowane z uwzględnieniem zmian w przepisach, o których mowa powyżej. Przesyłamy również wzory pism związkowych wykorzystywanych przy opiniowaniu.

Zwracamy szczególną uwagę Koleżeństwa na potrzebę wnikliwego sprawdzenia rodzajów oraz liczby godzin wszystkich zajęć zaplanowanych w arkuszu do podziału dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym nie tylko obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania, lecz także innych regularnych zajęć organizowanych w szkole, w tym w szczególności:

- zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

- zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

- dodatkowych zajęć edukacyjnych, tj.

 • zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • zajęć , dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania) organizowanych w szkole za zgodą  organu prowadzącego,

- zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym

 • zajęć rozwijających uzdolnienia (w przedszkolu i szkole),
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (w szkole),
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się(w szkole);

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej -w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

- innych zajęć wspomagających proces kształcenia.

Negocjowanie pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

W związku z określeniem w Karcie Nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych –  z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych –   w wymiarze do 22 godzin,zmianie ulec mogą uchwały jst w sprawie tego pensum. Jeśli na terenie działania oddziału ZNP planowana jest zmiana uchwały,  oddział ZNP powinien dążyć do przyjęcia zapisów najbardziej korzystnych dla nauczycieli (tj. jak najniższego wymiaru pensum z zastrzeżeniem, że nie może być wyższe niż 22).

Podejmowanie działań na rzecz zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół

Od 1 września br. wchodzą w życie nowe regulacje w zakresie oceny pracy. Są one nieakceptowane zarówno przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak też przez większość nauczycieli i dyrektorów szkół. Dlatego zwróciliśmy się  do ogniw ZNP i rad pedagogicznych szkół o poparcie naszej inicjatywy dotyczącej wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela obowiązku tworzenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Tworzenie przez każdego dyrektora szkoły regulaminów dokonywania oceny pracy nauczycieli spowoduje chaos, brak porównywalności wymagań na poszczególne oceny ze względu na specyfikę stanowiska pracy nauczycieli. Taka konstrukcja regulaminów spowoduje  również dużą dowolność oceniania, rozbuduje procedury biurokratyczne oraz będzie narzędziem antagonizowania środowiska nauczycielskiego.

Przypominamy, że listy popierające  inicjatywę ZNP należy kierować do Sejmu RP – drogąelektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Pamiętaj!

31 marca upływa termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 (tzw. „trzynastka).

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła życzy

Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP

...............................................................................................................................................

INFORMACJE

zobacz:

Informacja dla oddziałów ZNP

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela (załącznik nr 1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

w sprawie ustawy Karta Nauczyciela

27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym - mimo negatywnej opinii Biura Analiz Sejmowych - nowelizację Karty Nauczyciela w zakresie:

 • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
 • urlopu  dla poratowania zdrowia,
 • likwidacji dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie oraz prawa do mieszkania służbowego,
 • ujednolicenia pensum dydaktycznego nauczycieli specjalistów.

Za ustawą głosowało 274 posłów, w tym 231 z Prawa i Sprawiedliwości, 26 z KUKIZ‘15, 10 z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciw głosowało 161 posłów, w tym 130 z Platformy Obywatelskieji 20 z Nowoczesnej.

W czasie prac parlamentarnych w Sejmie i Senacie, przedstawiciel ZNP zgłosił szereg poprawek, w tym najdalej idącą o wyłączeniu z procedowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Dzięki determinacji ZNP podczas procedowania ustawy w Sejmie, Minister Edukacji Narodowej wycofała się:

 • ze zmiany terminu wypłaty nauczycielskich pensji (nauczyciel otrzyma wynagrodzenie, tak jak dotychczas ”z góry”, a nie jak proponowano „z dołu”) oraz
 • określenia pensum nauczycieli specjalistów na 22 godziny (pensum tych nauczycieli będzie ustalane w wymiarze – do 22 godzin).

Ponadto ZNP zgłaszał poprawki dotyczące pozostawienia w Karcie Nauczyciela:

 • dotychczasowej formuły awansu zawodowego i niełączenia go z oceną pracy,
 • dodatku mieszkaniowego, mieszkań służbowych i dodatku na zagospodarowanie,
 • dotychczasowych zasad przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia,

  a także

 1. Przypominamy, że w wyniku działań podjętych przez ZNP na etapie opiniowania   ww. projektu rząd wycofał się z ustalania oceny pracy na poziomie niezadowalającym oraz likwidacji funduszu zdrowotnego.
 • wycofania regulacji odnoszących się do permanentnej oceny pracy nauczyciela oraz określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych domagał się również:

 • objęcia przepisami Karty Nauczyciela nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez inne niż samorząd podmioty,
 • możliwości zatrudniania asystentów nauczycieli jako nauczycieli wspomagających, po uzupełnieniu przez nich kwalifikacji do 2020 roku.

Nietety poprawki zgłoszone przez ZNP zostały odrzucone.

24 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Nie wziął pod uwagę wniosku ZNP o jej zawetowanie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Karta Nauczyciela w nowym brzmieniu.

Wkrótce ZNP rozpocznie cykl szkoleń, które przybliżą nauczycielom zakres zmian, a także przedstawią zadania ogniw związkowych w kontekście przyjętej nowelizacji.

ZNP w batalii o Kartę Nauczyciela w Sejmie i Senacie pozostał sam. Inne związki zawodowe były nieobecne – to zły prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że wkrótce czeka nas kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania, w tym likwidacji kolejnych dodatków.

 

Wiceprezes ZG ZNP

Krzysztof Baszczyński

Warszawa, grudzień 2017 r.