z ostatniej chwili
Informacja Wójta Gminy, począwszy od dnia 06 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Ogłoszenie Wójta Gminy

18/09/2019, dodał: Maciej Liberda czytano: 1651 razy
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.)

art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, które odbędzie się w dniach od 24 września do 23 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się  8 października 2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępny jest w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl rysunek ustaleń studium dostępny jest  na stronie: http://portal.gison.pl/mszanadolna/

Uwagi do projektu studium można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,  34-730 Mszana Dolna

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2019 roku

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu studium, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Bolesław Żaba

Wójt Gminy Mszana Dolna

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Wójt Gminy  Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. +48 183310009, mail: gmina@mszana.pl
  3. Dane są podawane w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).
  5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, przez tel. +48 512263577, mail: iod@mszana.pl
  8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,305465,rodo.html oraz w siedzibie Administratora: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.

więcej - tutaj