z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Aktualności


„Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”

19/12/2017, dodał: Józef Pajdzik czytano: 4665 razy

Mszana Dolna, dnia  19.12. 2017 r.

GKOŚR 6220.8.2017

Obwieszczenie/zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                        Na podstawie art. 61 §1 i § 4 art., art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zwanej dalej K.p.a.) oraz 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm. zwanej dalej „Uooś”) w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 71)

 

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, z dnia 15.12.2017 r. (data wpływu: 18.12.2017r.), złożony przez pełnomocnika mgr inż. Roberta Dudę, prowadzącego firmę  pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda z siedzibą w Maniowach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nieruchomościach w jednostce ewidencyjnej 120709_2 Mszana Dolna w obrębie ewidencyjnym 0006 Łostówka oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi:

oraz na nieruchomościach  w jednostce ewidencyjnej 120703_2 Dobra, w obrębie ewidencyjnym 0010 Wilczyce, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

 

Celem postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia  jest określenie, analiza oraz ocena  bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, między innymi na  środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia  3 października 2008 r. „Uooś” oraz  § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 71)  postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Małopolskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  opinii oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a.  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W myśl art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu oraz na podstawie  § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny. Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. „Uooś” niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicach ogłoszeń  Urzędów Gmin:  Mszana Dolna oraz Dobra, w granicach których  realizowane będzie przedsięwzięcie. Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, wniosku  o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach,  zawierających  informację o środowisku i jego ochronie zamieszczony jest na stronie gminy Mszana Dolna w BIP: http://www.mszana.pl http://www.ekokarty.pl/wykaz/gmina_mszana_dolna/index.php.

Z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oraz dokumentacją sprawy,  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530, pokój nr 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  tel. 18 33 10 009 wew. 339.

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

Bolesław Żaba

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 19.12.2017 r. r.