z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

06/06/2024, dodał: Maciej Liberda czytano: 225 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję III sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z II sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych (na piśmie).
 7. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2023 rok.
 8. Przedstawienie  Raportu o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2023.
 1. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mszana Dolna za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2023 rok:
 1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2023 rok;
 2. głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium  z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok, po zapoznaniu się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana na 2023 rok,
 2. sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024r.  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna za 2023 rok,
 4. informacją o stanie mienia komunalnego  Gminy Mszana Dolna,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna z  tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Mszana Dolna odnośnie absolutorium dla Wójta  Gminy Mszana Dolna  z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 7. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasinie Wielkiej w Zespole Szkoły i Przedszkola Nr 2 w Kasinie Wielkiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 4. Zapoznanie się z informacją do przygotowania sezonu letniego.
 5. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      Agnieszka Zawadzka

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna przyjętego Uchwałą Nr L/657/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 6672) - uzupełniam porządek obrad III sesji Rady Gminy Mszana Dolna, zwołanej na dzień 21 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6.

13A. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu " Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna".

13B. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2024 rok.

13C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/456/21 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

13D. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej, z siedzibą w Kasinie Wielkiej.

13E. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LIX/613/23 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Węglówka.

13F. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Gminy Mszana Dolna do Związku Euroregion "Tatry".

13G. Zapoznanie się z Raportem Wójta Gminy w sprawie wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Zawadzka