Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

19/11/2021, dodał: Maciej Liberda czytano: 272 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XLI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Mszana Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych  przysługujących radnym Rady Gminy Mszana Dolna oraz sołtysom sołectw Gminy Mszana Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na obszarze Gminy Mszana Dolna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV263/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV264/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kasince Małej na rzecz Gminy Mszana Dolna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mszanie Górnej na rzecz Gminy Mszana Dolna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mszanie Górnej na rzecz Gminy Mszana Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy  Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych we wsi Lubomierz.
 21. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mszana Dolna za rok szkolny 2020/2021.
 22. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie  Dolnej.
 23. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania do sezonu zimowego.
 24. Informacja o interpelacjach Radnych.
 25. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie XLII  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki