Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Aktualności


„Budowa i przebudowa połączeń Rabka Zdrój- Raba Niżna - Olszówka - Poręba Wielka - Poręba Górna - droga wojewódzka nr 968 ..."

31/08/2015, dodał: Józef Pajdzik czytano: 2982 razy

Mszana Dolna 31.08.2015 r.

 

GKOŚR 6232.2.2015

 

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

                        o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem

społeczeństwa

 

            Wójt Gminy Mszana Dolna, działając na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 74 ust.3 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm. powoływana dalej jako ''Uooś') oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

                                                                       zawiadamia

 

że w dniu 28.08.2015 r. wpłynął wniosek Starosty Powiatowego w Limanowej znak: GJ.7013.9.2014, o podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa  połączeń Rabka Zdrój- Raba Niżna - Olszówka - Poręba Wielka - Poręba Górna - droga wojewódzka nr 968 w miejscowościach Rabka Zdrój, Olszówka, Poręba Górna, Poręba Wielka, Niedźwiedź, Konina, Mszana Górna”  wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, w związku z czym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z §3 ust.1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Do wykonania raportu, inwestor został zobowiązany postanowieniem Wójta Gminy Mszana Dolna, z dnia 16.04.2015 r. znak: GKOŚR 6220.3.2014, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanym w toku postępowania, wszczętego  na wniosek Starosty Powiatowego w Limanowej z dnia 12.02.2015 r. (data wpływu: 18.02.2015 r.). znak: GJ.7013.9.2014, po uzyskaniu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  z dnia 07.04.2015 r. znak: ST.II.4240.38.2015.pl i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej  z dnia 31.03.2014 r. znak: NZ-420-27/15.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4  ''Uooś',  organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie

jest Wójt Gminy Mszana Dolna w porozumieniu z Wójtem Gminy Niedźwiedź oraz Burmistrzem Miasta Rabka Zdrój.

 

Równocześnie,  zgodnie z art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ''Uooś', postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

W związku z powyższym

zawiadamiam

 

wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w  Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, pok. 39, referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. 

 

                                           od dnia 31.08.2015 r. do dnia 21.09.2015r.

 

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 oraz ust 4, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków  oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Mszana Dolna w porozumieniu z Wójtem Gminy Niedźwiedź oraz Burmistrzem Miasta Rabka Zdrój, po uzgodnieniu  warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej.

W myśl art. 34 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - email: czystesrodowisko@mszana.pl e-urząd, ochrona środowiska, aktualności.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 ‘'Uooś'’, uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20, w myśl art. 49 k.p.a. oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń  Urzędów Gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź oraz Miasta Rabka Zdrój. Ponadto informuję  o zamieszczeniu w  publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wniosku,  o wydanie decyzji  środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia.

 

Zmieszczono w dniu:  31.08.2015 r.

Raport - pobierz

Obliczenia emisji - tutaj

Inwentaryzacja przyrodnicza - tutaj

Inwentaryzacja zieleni - tutaj

Pozostałe załączniki - tutaj

Mapy - tutaj