Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Infromacja o otwartym i konkurenycjnym naborze kandytatów na rachmistrzów terenowych

15/06/2020, dodał: Maciej Liberda czytano: 300 razy
Wójt Gminy Mszana Dolna - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U  z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Mszana Dolna

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Mszana Dolna

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
  o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

       8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach
           pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 
           2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po
           wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla
           pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Elżbieta Wydra, tel. 18 33 10 009 wew. 150

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1 - tutaj

Załącznik 2 -tutaj

Załącznik 3 - tutaj

Oświadczenie - tutaj

Wójt Gminy Mszana Dolna

                                                                                                                         Bolesław Żaba