Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

21/11/2019, dodał: Maciej Liberda czytano: 486 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XV sesji.
 4. Podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców gminy.                                    
 5. Wręczenie nagród Wójta Gminy Mszana Dolna za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu roku 2018 oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2018.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 7. Wystąpienia Gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mszana Dolna do Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową nr 28 w miejscowości Raba Niżna i Kasina Wielka w granicach pasa drogowego na odcinku w km ok.: od 77+360 do 77+900, od 87+402 do 88+250.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mszana Dolna do występowania do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o przekazanie mienia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej w Olszówce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ewid. nr 3122/1 położonej w Lubomierzu.
 21. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 22. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  w zakresie przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna za I półrocze 2019r.
 23. Informacja o zapytaniu Radnego.
 24. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki