Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Rok 2017 naznaczony inwestycjami

19/12/2017, dodał: Magda Polańska czytano: 2338 razy
Grudzień to dobry czas na podsumowania tego, co udało się zrobić w ciągu całego roku. Obszarem zadań, do którego władze Gminy Mszana Dolna przykładają największą wagę, są inwestycje. To one bowiem wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz gości przybywających w te strony.

Rok 2017 w Gminie Mszana Dolna nie najlepiej zapowiadał się pod kątem ilości zaplanowanych inwestycji. W budżecie przewidziano kilka kosztownych zadań, między innymi z zakresu ochrony środowiska. Mniejszą niż zwykle część budżetu inwestycyjnego przeznaczono na zadania remontowo - modernizacyjne na drogach gminnych. Po pierwszych przetargach okazało się, że koniunktura na rynku się zmieniła i znacznie wzrosły ceny robót budowlanych w stosunku do np. lat 2015-2016, co dodatkowo mogło spowodować brak możliwości realizacji zaplanowanych inwestycji. Na szczęście, w ciągu całego roku udało się pozyskać fundusze zewnętrzne: dotacje, pożyczki preferencyjne, które zasiliły budżet i dzięki nim Gmina Mszana Dolna zrealizowała i realizuje szereg zadań.

Początek 2017 roku w inwestycjach drogowych rozpoczął się od kontynuacji zadań z 2016 roku. Były to:
- remont drogi na os. Szczypki w Kasince Małej,
- remont dróg na os. Pyrze, Woźniaki, Kulówka, Czarnoty w Kasince Małej,
- remont dróg na os. Mizery – Sobczaki w Lubomierzu,
- remont drogi na os. Bale w Olszówce,
-  remont drogi do os. Wydry w Łętowem,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Kasina Wielka przez budowę zatok autobusowych oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 na osiedlu Kalety.Droga na osiedlu BALE w Olszówce


Droga na osiedlu WYDRY w Łętowem


Zatoki autobusowe przy dr. woj. 964 os. KALETY w Kasinie Wielkiej

Ponadto poddano remontowi drogi o nawierzchni asfaltowej:
- droga do os. Antosze w Łętowem,
- droga do os. do stadionu w Rabie Niżnej,
- droga do os. Widzisze Górne w Kasince Małej,
- droga do os. Chrustki w Kasinie Wielkiej,
- droga na os. Węglarze Górne w Mszanie Górnej.

Wykonano również remonty dróg o nawierzchni żwirowo -  tłuczniowej:
- droga do os. Do Gór w Rabie Niżnej,
- droga na os. Sztudry w Rabie Niżnej,
- droga na os. Fornale w Łostówce,
- droga na os. Stachury w Łostówce,
- droga do os. Surmy - Pajdziki w Lubomierzu,
- droga do os. Kaimy w Lubomierzu.

Zmodernizowane zostały przepusty w ciągu dróg wewnętrznych:
- na os. Chryce w Olszówce,
- na os. Cieżaki w Kasince Małej,
- na os. Snozy w Łętowem,
- na os. Myszoglądy w Łostówce.

Trwają jeszcze prace związane z remontem drogi na os. Potok w Kasince Małej oraz na os. Waligóry w Olszówce.

W 2017 r. wykonano wiele remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej i żwirowo -tłuczniowej oraz zmodernizowano odwodnienia czy urządzenia bezpieczeństwa drogowo -mostowego.

Rozpoczęto również zadania w systemie wieloletnim:
- budowa przepustu na os. Fligi w miejscowości Mszana Górna – projekt „Zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Tatki - Kołbony w Glisnem,
- remont drogi do osiedla Gobory w Łostówce,
- remont drogi do osiedla Pyrze w Lubomierzu,
- remont drogi do osiedla Snozy w Łętowem.

Gmina Mszana Dolna zrealizowała również zadania, na które pozyskała dotację w 2017 r.:
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi pozyskano dotację w wysokości 1 170 000 zł. na wykonanie właściwych prac w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na działkach o nr ew. 7442, 7461, 7462, 7463, 7482 w Kasinie Wielkiej wraz z odbudową drogi gminnej w km 0+060-0+150 i w km 0+460-0+550,
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi pozyskano dotację w wysokości 99 974 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi i mostu w km 0+070 – 0+110”,
- Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej pozyskano dotację w wysokości 60 000 zł. na remont przepustów w ciągu drogi gminnej „Kasina Wielka – Gruszowiec” nr 2509001 w miejscowości Kasina Wielka w km 0+810 i w km 1+170,
- z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pozyskano dotację w wysokości 378 246 zł. na remont drogi gminnej nr 25090003 na odcinkach od km 0+003 do km 0+196 oraz od km 1+876 do km 2+249 w m. Kasina Wielka,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pozyskano dotację w wysokości 84 075 zł. na remont drogi rolniczej „Sutory Górne” w Łostówce,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pozyskano dotację w wysokości 30 000 zł. na remont drogi rolniczej „Stochle” w Olszówce.

Realizowana jest również przebudowa drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka km 1+246,00-4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała - etap I - km 1+246,00-3+233,75 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Powiat Limanowski oraz Gminę Mszana Dolna.

Dobiegają końca prace projektowe zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200 – 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w m. Mszana Górna/Łętowe poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.

W bieżącym roku inwestycje kubaturowe były skoncentrowane przede wszystkim na pracach remontowych w szkołach i remizach, które miały na celu odświeżenie wyglądu i polepszenie warunków bytowych odpowiednio uczniów, nauczycieli i strażaków. Wszystkie prace remontowo – modernizacyjne w budynkach szkolnych już się zakończyły. A były to:
- prace remontowe związane z odnowieniem pomieszczeń w celu dostosowania kuchni dla potrzeb nowo utworzonego przedszkola w Kasinie Wielkiej w budynku A oraz jego wyposażenie w niezbędne urządzenia,
- adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Łętowem,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej polegająca na wymianie części okien i ociepleniu ścian,
- modernizacja infrastruktury przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej – modernizacja nawierzchni parkingów i placu przyszkolnego, który dzięki wymianie starych płytek betonowych na kostkę oraz doświetleniu boiska przez zamontowanie dodatkowych słupów z lampami zyskał nowy, estetyczny wygląd,
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu zamontowano nową instalację kanalizacyjną i wymieniono stary piec gazowy CO na nowy o większej sprawności,
- opracowana została dokumentacja projektowa adaptacji poddasza na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Łostówce,
- w remizie OSP w Łostówce wyremontowano garaże,
- w strażnicy OSP w Olszówce wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową,
- przy Domu Strażaka w Kasinie Wielkiej na placu manewrowym wymieniona została stara nawierzchnia na nową kostkę brukową,
- w Remizie OSP Raba Niżna zrealizowano prace modernizacyjne - został wymieniony piec gazowy CO na nowy, sprawniejszy i bardziej oszczędny.


Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego w budynku SP w Łętowem na potrzeby sali lekcyjnej


Kuchnia dla przedszkola w ZPO Kasina Wielka


Remiza OSP Kasina Wielka ze zmodernizowanym placem manewrowym

I wreszcie najważniejsza inwestycja kubaturowa: rozpoczęto budowę długo wyczekiwanej przez społeczność Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej sali gimnastycznej – zaplanowany termin zakończenia zadania to maj 2019 roku. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 1 964 200 zł.


Plac budowy sali gimnastycznej przy SP2 w Mszanie Górnej


Sala gimnastyczna przy SP2 w Mszanie Górnej – wizualizacja

W 2017 roku Gmina Mszana Dolna musiała się zmierzyć z bardzo trudnymi i kosztownymi inwestycjami komunalnymi tj. budową sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja takich zadań narażona jest na sprzeciw części społeczeństwa, ponieważ sieć kanalizacyjna wbudowywana jest na prywatnych działkach, co wiąże się z różnymi utrudnieniami dla właścicieli działek. Takie inwestycje z miary kwot, jakie się na nie wydaje, są bardzo spektakularne. Jednak po zakończeniu takiego zadania i po przywróceniu działek do stanu pierwotnego nie widać ogromu pracy i ilości materiału wbudowanego i tylko kwoty księgowania świadczą o wartości takiej inwestycji. W tej chwili dobiega końca zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej”, w ramach którego wykonano blisko 14 km kanalizacji wraz z podłączeniem ok. 160 budynków mieszkalnych. Koszt prac budowlanych to blisko 3 500 000 zł. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to pożyczka preferencyjna w wysokości 2 549 513 zł, która może być umorzona do 40% wysokości pożyczki.

Gmina Mszana Dolna pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW w wysokości 1 850 000 zł. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Raba Niżna. W 2017 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy tego zadania i rozpoczną się roboty budowlane. W ramach inwestycji powstanie 13 km sieci kanalizacji sanitarnej w części sołectwa.


Edyta Tromiczak - Krzanik
Jarosław Jurczak
Czesław Drąg
Mirosław Skowronek