Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Nowe zasady wycinki drzew

09/06/2017, dodał: Magda Polańska czytano: 1642 razy
Od 17.06.2017 r. czekają nas kolejne zmiany prawne dotyczące wycinki drzew na gruntach prywatnych. Osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew rosnących na należącej do niej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiała dokonać zgłoszenia.

Co ważne, zgłoszenia wymagać będzie jedynie wycinka drzew, których obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:

- 85 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Drzewa o mniejszych, niż podane powyżej obwodach, będzie można w dalszym ciągu wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

W zgłoszeniu trzeba będzie podać wyłącznie: imię i nazwisko wnioskodawcy – właściciela
(bądź wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte (np. nr działki) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Druk zgłoszenia do pobrania tutaj.

W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzewa zgłoszonego do wycinki, w trakcie których ustali nazwy gatunków drzew oraz obwody pni. Po dokonaniu oględzin, organ może w terminie 14 dni wnieść sprzeciw. W przypadku, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu w powyższym terminie, wnioskodawca może usunąć zgłoszone drzewa. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji na poczcie – oznacza to, że dla bezpiecznego dokonania wycinki trzeba będzie odczekać dodatkowo kilka dni na ewentualne doręczenie przesyłki ze sprzeciwem. Protokół z oględzin będzie ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Organ ma obowiązek wnieść sprzeciw w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa, na które jest wymagane zezwolenie oraz w przypadku nieuzupełnienia treści zgłoszenia przez wnioskodawcę po upływie wyznaczonego terminu.

Organ może zgłosić sprzeciw w przypadku, gdy:

- drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

- drzewo znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- drzewo znajduje się na terenie: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000;

- drzewo spełnia kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Nowy projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody przewiduje, że jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Ma to na celu zapobieganie nadużyciom, gdy prywatni właściciele wycinają drzewa, a następnie inwestorzy kupują teren pozbawiony już drzew i gotowy do rozpoczęcia budowy. Nie ma więc zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na działkach, na których dokonano wcześniej wycinki, jedynie ustawa przewiduje, że inwestor będzie musiał wnieść opłatę.

Na podstawie artykułów pochodzących z portali: www.prawodlasamorzadu.pl; www.portalkomunalny.pl opracowała Małgorzata Kotarba